Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 42 /BXD-KTXD hướng dẫn về chi phí thẩm định đồ án quy hoạch gửi Bộ Tài chính.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của một số địa phương đề xuất các nội dung hướng dẫn về chi phí thẩm định các đồ án quy hoạch. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: Tại Khoản 3, Điều 12, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 thì chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị được lấy từ nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị. Ngoài ra, Khoản 4 Điều này giao: “Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị”.

Tại Điều 4, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị quy định: “Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị từ ngân sách Nhà nước được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương” và “Bộ Xây dựng công bố định mức, đơn giá cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị”.

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về tư vấn quy hoạch xây dựng thì chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, Điều 5, Nghị định này quy định: “Bộ Xây dựng công bố định mức, đơn giá hoặc phương pháp xác định chi phí cho công tác quy hoạch xây dựng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010, Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 và Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Trong đó, công việc thẩm định đồ án quy hoạch được thực hiện theo hình thức chi phí.

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Xây dựng là các chi phí dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định như: Chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan trong và ngoài Bộ tham gia trong quá trình thẩm định; chi phí hội nghị, hội thảo, các cuộc họp góp ý kiến với các đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định; phối hợp với các đơn vị để chi cho việc khảo sát thực tế các địa điểm có dự án quy hoạch…

Xem thêm: Căn hộ nhỏ Taaacito có bức tường thay đổi không gian

Chi phí này không chỉ bao gồm tiền thù lao nhân công trực tiếp mà còn có các chi phí khác phục vụ quá trình thẩm định, do đó việc áp dụng theo hình thức phí thẩm định sẽ không đảm bảo đủ chi phí để thực hiện các hoạt động thẩm định nói trên.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về một số nội dung sau: Công việc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thực hiện theo hình thức chi phí theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và Thông tư số 05/2017/TT-BXD; không thực hiện theo hình thức phí thẩm định. Hướng dẫn các địa phương việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch.

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và sớm có ý kiến chính thức về nội dung trên để có cơ sở hướng dẫn các địa phương và đơn vị trong quá trình thực hiện công việc thẩm định đồ án quy hoạch.

Theo Báo xây dựng